Privacyverklaring

Maton Consulting BV, gevestigd aan Haantjeshof 15 8810 Lichtervelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.facturavi.be
Haantjeshof 15
8810 Lichtervelde
België

BTW BE 0525.804.336

Mattias Maton is de Functionaris Gegevensbescherming van Facturavi. Hij is te bereiken via dpo@facturavi.be.

1. Soorten persoonsgegevens

Maton Consulting kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Maton Consulting verzamelt automatisch anonieme informatie wat betreft het gebruik van de website. Hieronder valt bijvoorbeeld: het automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, welke pagina’s u bezocht, welk IP-adres u heeft. Dit met als doel om statistieken op te maken van het gebruik van de site. Het is niet mogelijk om met deze gegevens u te identificeren.

2. Wijze van verzamelen van persoonsgegevens

3. Gebruik van persoonsgegevens

Maton Consulting BV kan uw persoonsgegevens verwerken met als opzet:

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, in het geval dat:

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij noodzakelijk voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Zoals o.a. databasemanagement en het verzenden van leveringen of het leveren van diensten aan Maton Consulting (in onder aanneming).

In dat geval kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden aan: softwareleveranciers, datacentra, transport partners, externe IT-consultants of andere dienstverleners.

Die derden zijn verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Maton Consulting BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de verschillende soorten persoonsgegevens: tot 10 jaar na de beëindiging van de dienstverlening.

De achterliggende redenen voor die bewaartermijn kunnen o.a. zijn: vlottere dienstverlening, noodzakelijkheid voor onze bedrijfsvoering, commerciële belangen en als voorwaarde om te voldoen aan de regelgeving.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft volgende privacy rechten:

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dpo@facturavi.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Maton Consulting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Maton Consulting wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: een tip of klacht indienen bij de AP

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Maton Consulting BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dpo@facturavi.be.

8. Cookies

Maton Consulting BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Wijziging privacyverklaring

Maton Consulting kan deze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via onze website.